Hangzhou, China:

No.6 Kangyuan Road,Gongshu Industrial park,Hangzhou,China

Phone:+86-571-86994488
Fax:+86-571-85837808

Email:
pass@passhz.com (Chinese)
info@passhz.com (English)

www.passhz.com